ทุเรียนจากเกษตรกรพร้อมส่งถึงมือคุณแล้ว !!

ทุเรียน 1 ลูก

คือ การช่วยเติมกำลังใจให้เกษตรกรในพื้นที่

และสืบต่อรักษาพื้นที่สวนผลไม้ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม

ทำไมต้องทุเรียนที่เขายายดา…

http://www.thansettakij.com/content/66718

http://www.thansettakij.com/content/66718

ในปี พ.ศ.2550 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนการทำฝายร่วมกับชาวบ้านเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีฝายรวมทั้งสิ้น 1,200 ฝาย ทำให้พื้นที่รอบเขายายดากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและทำการเกษตรได้ ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนทั่วไป

อ่านต่อ...

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นอีก 1 โครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมทำ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมฯกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผ่านการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและบริบทของชุมชน ข้อมูลต้นทุนภายในชุมชน สภาพพื้นที่ ทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของชาวสวน ระบบการจัดการสวนผลไม้ของชุมชน สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน น้ำ ลักษณะภูมิประเทศ ขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนถึงปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการจัดการสวนผลไม้ฯ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะลุกขึ้นมาจัดการสวนผลไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากการเก็บข้อมูลการวิจัยชาวบ้านยังนำความรู้จากงานวิจัยไปปรับปรุงวิธีการทำสวน จนเกิดเป็นการทำสวนผลไม้ปลอดภัย ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืช โดยมีวิธีการดูแลที่เหมาะสมภายใต้การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านผสานกับความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะสวนทุเรียน

มารู้จักกับเกษตรกรสวนทุเรียนจากโครงการวิจัยฯ

ประวัติสวนทุเรียน พี่ขวัญยืน มนยฤทธิ์

นายขวัญยืน มนยฤทธิ์ อายุ 46 ปี เป็นชาวสวนทุเรียน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นสมาชิกโครงการศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายขวัญยืน มนยฤทธิ์ ช่วยพ่อแม่ทำสวนทุเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี และทำสวนทุเรียนเรื่อยมาประมาณ 30 ปี โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ และมีกากากากาการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการจากงานวิจัยมาจัดการสวนทุเรียนของตนเองอีกด้วย

ความรู้สู่สาธารณะ

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

“เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยอย่างมาก เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้น” โครงการ : ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม :…

อ่านต่อ...
โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

“โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอมใหม่ ซึ่งหนูเรียนจบแล้ว แต่หนูก็จะกลับมาทำกิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายที่หนูวางไว้” โครงการ : ดอยจั๊กมาปั่นฟรี ทีม : ดอย ท…

อ่านต่อ...
โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

https://www.youtube.com/watch?v=CzSz1oiFlOA "หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำให้รู้ว่าน้องผ่านการเลี้ยงดูมาแบบไหน จากการที่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น"  โครงการ :  ปัน…

อ่านต่อ...

โครงการของเรา

เครือข่ายของเรา