‘เขายายดา’ 3 ประสานสู่ความยั่งยืน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

“ปัจจุบันเขายายดา ไม่เพียงแต่จะเอื้อให้เกิดผลผลิต […]

เวทีประชุมของกลุ่มเพื่อนพฤหัสสัมพันธ์ ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[UGML id=345] “ในเวทีพูดคุยที่ชาวบ้านและนักวิชากา […]

ประชุมเวทีวางแผนการทำงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบฯ

[UGML id=282] “ในวันที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นลดรูป […]