“Time line”

“เส้นเวลา”        เครื่องมือที่แสดงให้เห็นถ […]

“Learning by Doing”

…การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ‘Transformati […]

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคน […]

“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

การพูดคุยเพื่อยกระดับของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โครงการ &# […]

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบการจัดวงพูดคุย” รูปแบบที่1. สุมหัวระนาบเดียวไล่เ […]

‘เขายายดา’ 3 ประสานสู่ความยั่งยืน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

“ปัจจุบันเขายายดา ไม่เพียงแต่จะเอื้อให้เกิดผลผลิต […]

ประชุมเวทีวางแผนการทำงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบฯ

[UGML id=282] “ในวันที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นลดรูป […]