ทำไมต้องทุเรียนที่เขายายดา…

http://www.thansettakij.com/content/66718

http://www.thansettakij.com/content/66718

ในปี พ.ศ.2550 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนการทำฝายร่วมกับชาวบ้านเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีฝายรวมทั้งสิ้น 1,200 ฝาย ทำให้พื้นที่รอบเขายายดากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและทำการเกษตรได้ ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพารา และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนทั่วไป

อ่านต่อ...

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นอีก 1 โครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมทำ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมฯกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผ่านการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและบริบทของชุมชน ข้อมูลต้นทุนภายในชุมชน สภาพพื้นที่ ทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของชาวสวน ระบบการจัดการสวนผลไม้ของชุมชน สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน น้ำ ลักษณะภูมิประเทศ ขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนถึงปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการจัดการสวนผลไม้ฯ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะลุกขึ้นมาจัดการสวนผลไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากการเก็บข้อมูลการวิจัยชาวบ้านยังนำความรู้จากงานวิจัยไปปรับปรุงวิธีการทำสวน จนเกิดเป็นการทำสวนผลไม้ปลอดภัย ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืช โดยมีวิธีการดูแลที่เหมาะสมภายใต้การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านผสานกับความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะสวนทุเรียน

มารู้จักกับเกษตรกรสวนทุเรียนจากโครงการวิจัยฯ

ประวัติสวนทุเรียน พี่สงกรานต์ พงษ์มี

นายสงกรานต์ พงษ์มี อายุ 50 ปี เป็นชาวสวนทุเรียน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และเป็นหัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสงกรานต์ พงษ์มี ทำสวนทุเรียนตั้งแต่จำความได้  โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสวงหาความรู้ใหม่จากการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้จากสวนอื่นเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสวนของตนเอง อีกทั้งมีการนำความรู้และกระบวนการจากงานวิจัยมาจัดการสวนทุเรียนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง

ประวัติสวนทุเรียน พี่ขวัญยืน มนยฤทธิ์

นายขวัญยืน มนยฤทธิ์ อายุ 46 ปี เป็นชาวสวนทุเรียน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นสมาชิกโครงการศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายขวัญยืน มนยฤทธิ์ ช่วยพ่อแม่ทำสวนทุเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี และทำสวนทุเรียนเรื่อยมาประมาณ 30 ปี โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ และมีกากากากาการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการจากงานวิจัยมาจัดการสวนทุเรียนของตนเองอีกด้วย

แหล่งซื้อขายผลไม้ออนไลน์ ที่ขายตรงจากชาวสวนถึงผู้บริโภค ทำให้ผลไม้สดใหม่ถูกส่งตรงจากสวนไปถึงผู้บริโภคได้ทันที เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถลิ้มรสความอร่อย ของผลไม้ที่มีคุณภาพสดใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา เปรียบเสมือนได้ไปกินผลไม้ที่หน้าสวนด้วยตนเอง นอกจากความอร่อยที่ท่านได้รับแล้ว ท่านยังได้ช่วยพัฒนาชีวิตชาวสวนของเมืองไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการซื้อตรงจากชาวสวนเอง

สั่งจองสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง