ทีมงาน

พวงทอง เม้งเกร็ด
นักจัดการความรู้
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
พศิน เผ่าพงษ์
ผู้จัดการ
บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
สุทธิลักษณ์ โตกทอง
นักสื่อสารชุมชน
คำรณ นิ่มอนงค์
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เฉลิมพล อิ่มเกียรติ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อรธิดา นามศิริ
นักประสานงานชุมชน
วีรวรรณ ดวงแข
นักสื่อสารชุมชน
สุจินดา อิ่มเกียรติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ