ทีมงาน

 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ

ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Email: Tanate091@gmail.com
 

 

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด

ผู้จัดการโครงการ Active Citizen และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
Email: Mphuangthong@hotmail.com
 

 

 

นายสุทธิลักษณ์ โตกทอง

ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Email: Popart64@gmail.com
 

 

นายคำรณ นิ่มอนงค์

ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Email: Tauanron@gmail.com