ทีมงาน

พวงทอง เม้งเกร็ด
นักจัดการความรู้
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
พศิน เผ่าพงษ์
ผู้จัดการ
บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
สุทธิลักษณ์ โตกทอง
นักสื่อสารชุมชน
คำรณ นิ่มอนงค์
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เฉลิมพล อิ่มเกียรติ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อรธิดา นามศิริ
นักประสานงานชุมชน
วีรวรรณ ดวงแข
นักสื่อสารชุมชน
สุจินดา อิ่มเกียรติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ
บุญรักษ์ จ้อยจินดา
นักประสานงานชุมชน
นางสาวอัญชนา ดีไสว
นักศึกษาฝึกงาน