ทีมงาน

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
การจัดการความรู้
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นายพศิน เผ่าพงษ์
ผู้จัดการ บ.สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
นายสุทธิลักษณ์ โตกทอง
นักสื่อสารชุมชน
นายคำรณ นิ่มอนงค์
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นางสาวอรธิดา นามศิริ
นักประสานงานชุมชน
นางสาววีรวรรณ ดวงแข
นักสื่อสารชุมชน
นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม
นักประสานงานชุมชน
นายสุจินดา อิ่มเกียรติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ