ความรู้สู่สาธารณะ

หลังมอ

“เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยอย่างมาก เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้น” โครงการ : ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม : หลังมอ  ทีมหลังมอ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเป็นย่านชุมชน มีการสัญจรไปมาทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน แต่สภาพพื้นผิวที่ใช้สัญจรมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่มีป้ายจราจรที่ชัดเจน ประกอบกับผู้ที่สัญจรไปมาขาดวินัยในการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเ…

อ่านต่อ
หลังมอ
ดอย

ดอย

"โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอมใหม่ ซึ่งหนูเรียนจบแล้ว แต่หนูก็จะกลับมาทำกิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายที่หนูวางไว้" โครงการ : ดอยจั๊กมาปั่นฟรี ทีม : ดอย ทีม ดอย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าภายในมหาวิทยาลัยมีซากรถจักรยานของนักศึกษาที่จบไปแล้วทิ้งไว้จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดขยะที่มาจากซากจักรยาน และบดบังทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย จึงรวมตัวกัน เพื่อนำจักรยานเก่าที่ถูกทิ้งไว้มาซ่อมบำรุงให้สามารถกลับมาใช้ได้และจัดระบบการยืมจักรยานที่มีป…

อ่านต่อ

 NEW PLANTS

"หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำให้รู้ว่าน้องผ่านการเลี้ยงดูมาแบบไหน จากการที่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น"  โครงการ :  ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร ทีม :  NEW PLANTS ทีม NEW PLANTS เป็นนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เคยจัดกิจกรรมค่ายอาสา “รปศ.ทอฝัน” กับโรงเรียนบ้านหนองโสน  และเห็นว่าโรงเรียนบ้านหนองโสนมีการปลูกพืชผักสมุนไพร และบริเวณรอบ ๆ ชุมชนก็มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชน จึงรวมตัวกันเพื่อศึกษาข้อมูลสมุนไพรที่มีอย…

อ่านต่อ
 NEW PLANTS
Safety First

Safety First

“พวกหนูต้องใช้รถและใช้ถนนในทุกๆวันที่ต้องเดินทางไปเรียน สิ่งที่พวกหนูทำนอกจากที่อยากจะให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ก็อยากให้เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยด้วย” โครงการ : ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร ชื่อทีม : Safety First ทีม Safety First เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีเป้าหมาย ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน รู้จักป้ายสัญลักษณ์และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลสำรวจจุดเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้รถใช้…

อ่านต่อ

Commu Cool Cool

“ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมาก แต่ในความเป็นจริงเด็กและเยาวชนต่างก็ไม่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษเลย เราอยากทำให้เด็กๆมีความสุขกับภาษาอังกฤษถึงเราจะเหนื่อยแต่ก็อยากทำให้สำเร็จ” โครงการ : English for child ทีม : Commu Cool Cool ทีม Commu Cool Cool เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้าไปศึกษาบริบทพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนมะกอก และพบว่าทางโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทีม Commu Cool Cool เห็น…

อ่านต่อ
Commu Cool Cool
Happy Smiles

Happy Smiles

“เรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไม่ใช่มีคุณค่าเพียงทำให้เรารู้จักชุมชน แต่มันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในชุมชน และคนในชุมชนด้วยกันเองอีกด้วย” โครงการ : ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน ทีม : Happy Smiles ทีม Happy Smiles เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตในชุมชนหมู่บ้านหนองโสนซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย โดยน้องๆเห็นว่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านหนองโสนกำลังจะเลือนหายไป เพราะคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญ ประกอบกับมีบุคคลภา…

อ่านต่อ

หมูฉึกๆ

“เราเห็นเกษตรกรโดนกดราคา เพราะหมูตัวผอมและมีมันหมูมาก ทำให้เกษตรกรต้องหันไปใช้สารเร่งเนื้อแดง นอกจากจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว เกษตรกรก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย”  โครงการ : เพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาและน้ำส้มควันไม้ ทีม : หมูฉึกๆ นักศึกษาสัตวศาสตร์ วษท.กาญจนบุรี จำนวน 5 คน ได้มองเห็นสภาพของชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงหมู แต่พบว่าหมูถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากไม่น่ากินเท่ากับฟาร์มทีใช้สารเร่งเนื้อแดง น้องๆจึงรวมกลุ่มกันโดยมีการลงไปศึกษาสถานการณ์ผู้เลี้ยงหมูรอบวิทย…

อ่านต่อ
หมูฉึกๆ
เสรีไก่ขาว

เสรีไก่ขาว

“พวกเราอยากให้ทุกคนได้กินไก่ที่ปลอดภัย อยากให้ได้กินไก่ที่ดี ผู้บริโภคก็ปลอดภัย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็มี รายได้เพิ่ม ถึงแม้ทีมเราจะพูดได้ไม่เก่ง แต่เราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเรา” โครงการ : ไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค ทีม : เสรีไก่ขาว ปัจจุบันการเลี้ยงไก่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะทำให้มีสารตกค้างที่อันตรายต่อผู้บริโภค น้องๆนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จำนวน 5 คน จึงได้รวมกลุ่มทดลองเลี้ยงไก่ปลอดภัยด้วยการนำถ่านไบโอชาร์มาผสมกับน้ำส้มควันไม้ และผ…

อ่านต่อ

The mask citizen

“สื่อที่ดีไม่ใช่สื่อที่มีราคาแพง แต่เป็นสื่อที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ที่สำคัญคือทำให้เด็กๆได้รู้จักบ้านของเขาเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง” โครงการ : สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ทีม : The mask citizen เนื่องด้วยนักศึกษาวิชาชีพครู มรภ.จอมบึง จำนวน 5 คน มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู ทำให้ได้เข้าไปเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ซึ่งจากการพูดคุย พบว่าเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไ…

อ่านต่อ
The mask citizen
ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก)

ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก)

"พวกหนูเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเหมือนกัน หนูเลยอยากจะตอบ แทนหมู่บ้าน โดยการนำสิ่งดี ๆ ในหมู่บ้านมาเผยแพร่ให้คนอื่นรู้จักมากขึ้น ให้คนอื่นได้รู้ว่าหมู่บ้านของหนู มีดีอะไร" โครงการ : อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น ทีม : ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก) ทีม ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก) เป็นเยาวชนในหมู่บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่ง ที่เห็นว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านอายที่จะพูดภาษากะเหรี่…

อ่านต่อ

O-green คนดีศรีส้มโอ

“เราไม่อยากให้คนที่กินส้มโอของแม่กลองแล้วกลับไปด้วยความไม่ประทับใจ พวกเราอยากให้ผู้บริโภคได้ทานส้มโอจากสวนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีที่สุด” โครงการ : ส้มโอแม่กลอง ทีม : O-green คนดีศรีส้มโอ           ทีม : O-green คนดีศรีส้มโอ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  ท้ายหาด พวกเขาได้เล็งเห็นว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากเป็นลำดับต้นๆ และยังเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของการปลูกส้มโอ พบว่าส้มโอในแต่ละพื้นที่มีรสชาติแ…

อ่านต่อ
O-green คนดีศรีส้มโอ
เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม

เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม

“แต่เดิมเปลือกมะพร้าวเป็นของเหลือทิ้งของคนในชุมชน แต่พอเราลงไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เขาเห็นความสำคัญของเปลือกมะพร้าว ตอนนี้จากขยะเปลือกมะพร้าวกลายเป็นของมีมูลค่าไปแล้ว” โครงการ : ร่วมรวมรู้สู้เปลือกมะพร้าว ทีม :  เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม           ทีม :  เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม กลุ่มเยาวชนจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาเปลือกมะพร้าวที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้เป็นขยะก่อให้เกิดปัญหา อาทิเช่น อุดตันในร่องสวนทำให้น้ำเน่าเหม็น หรื…

อ่านต่อ

Shell…Child…Chill

“การทำโครงการเกี่ยวกับหอยแครงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ลุกขึ้นมาดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสอดส่องเฝ้าระวัง” โครงการ :  ระบบนิเวศมหัศจรรย์ของหอยแครง ทีม :  Shell…Child…Chill ทีม Shell…Child…Chill เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล และเป็นพลเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เห็นปัญหาหอยแครงในตำบลคลองโคนตายเพิ่มมากขึ้น จึงรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาวงจรชีวิตของหอยแครงและระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหอยแครง ตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญา…

อ่านต่อ
Shell…Child…Chill
WE ARE ONE

WE ARE ONE

"เส้นทางเข้าป่าสนมันแสนจะลำบาก แต่หนูก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เข้าไป ได้เจอต้นไม้มากมาย ต้นไหนที่ไม่รู้จักก็ถามคุณลุง มันทำให้หนูรู้จักต้นไม้ใหม่ ๆ หนูเลยอยากพาน้อง ๆ ที่โรงเรียนมาสนุกแบบหนู และได้ความรู้ใหม่ ๆ แบบหนูบ้าง" โครงการ : รวมพลังอนุรักษ์ป่าสนสองใบ ทีม : WE ARE ONE เนื่องด้วยเยาวชนในชุมชนเขากระปุก พบข้อมูลว่าป่าสนสองใบหรือป่าชุมชนเขาสนเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ เป็นป่าสนสองใบแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตก ทำให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันคนในชุมชนกลับไม่ได้ให้…

อ่านต่อ

คนรักษ์ต้นลาน

"ต้นลานหนึ่งต้น ใช้เวลานานมากถึงจะโตเต็มที่ ถ้าเปรียบพวกหนูเป็นต้นลาน ก็คงเป็นต้นลานต้นเล็ก ๆ เวลาเข้าไปดูป่าลาน ก็เหมือนได้เจอเพื่อน พวกหนูจะคอยดูแลเพื่อน แล้วเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน" โครงการ : "รักษ์" ต้นลานบ้านเรา ทีม :  คนรักษ์ต้นลาน           ทีม :  คนรักษ์ต้นลาน เป็นเด็กนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นถึงปัญหาต้นลานในหมู่บ้านที่กำลังจะหมดไป เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดการสนใจจากคนในชุมชน ขาดการขยายพันธุ์เพิ่ม  แต่เดิมในอดีตเคยใช้ประโยชน์ได้หลาย…

อ่านต่อ
คนรักษ์ต้นลาน