ความรู้สู่สาธารณะ

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ่งที่ หลายคนมองข้าม เวลาจัดประชุมที่ต้องการการมีส่วนร่วมหรือต้องใช้ความคิดมากๆคือเรื่อง สถานที่และบรรยากาศของที่ประชุม ตั้งแต่เรื่องของการจัดเก้าอี้ ความสว่างในห้อง ลักษณะห้องประชุม เสียง ลำโพง ไมค์ ผ้าม่าน ฯลฯ เพราะบรรยากาศและสถานที่จะมีผลต่อการจัดประชุม ทั้งในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึก การคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการจัดวงประชุมในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นต้องการเน้นให้คนมีส่วนร่วม ในการคิด พูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น แต่การที่จะให้ชาวบ้านที่คุ้นชินกับการจัดวงประชุมแบบเดิมได้เห็นถึง…

อ่านต่อ
สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ SCG.เคมิคอลส์ ระยอง และ SCG.ปูนลำปาง ณ จังหวัดระยอง           จากการทำงานที่จังหวัดระยองมากว่า 2 ปี และได้มีการถอดบทเรียนกับทีมจังหวัดลำปาง – ระยองร่วมกันมาก่อน ครั้งนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่มีเจ้าหน้าที่ SCG จากทั้ง  2 พื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยในวันแรก (30 ส.ค.2561)เป็นการพูดคุยร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ฯ ชุมชน และทีมงาน เพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนบทเรียน แนวค…

อ่านต่อ

“Time line”

"เส้นเวลา"        เครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามลำดับเวลา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงกระบวนการ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถเข้าใจภาพรวมและเบื้องหลังของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ง่าย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้และดึงความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในเวทีอีกด้วย เช่น ถ้าในวงพูดคุยมีคนหลากหลายวัยก็จะเกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดช่วยกันเขียน เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นการดึงคนรุ่น 2 รุ่น 3 ให้เข้ามารับรู้เรื่องราว สถานก…

อ่านต่อ
“Time line”
“Learning by Doing”

“Learning by Doing”

...การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 'Transformative Learning' คือการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวตน เปลี่ยนโลกทัศน์ เปลี่ยนพฤติกรรม... จากการทำกิจกรรมตลอด 15 เดือน ทำให้นักวิจัยทีมหนองขามปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเด็ก โดยเน้นสร้างการเรียนรู้มากกว่ามองด้านลบ เชื่อว่าเด็กทำได้ เปลี่ยนแปลงได้ เน้นให้เห็นคุณค่า มีความอดทน ซึ่งกลไกครอบครัวและสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวอย่างที่สร้างให้เด็กมีทักษะชีวิตได้ ผ่านวิธีการสร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ(Learning by Doing) มีการสร้างข้อตกลงร่วม เปิดโอกาสใ…

อ่านต่อ

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง การสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีชีวิต จึงมีความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลพลับพลาไชยในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ จึงได้จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้กับผู้ปกครอง ครู แกนนำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อน…

อ่านต่อ
“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”
“เสียงคน เสียงช้างป่า”

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร?? เป็นคำถามที่ถูกถามกันมากในระยะที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่คนกับช้างป่าต้องเผชิญหน้ากันและมีแนวโน้มรุนแรง มีความถี่ และกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศมากขึ้น ดังนั้นภายใต้การขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานทำให้ในวันที่ 12 มิถุนายน …

อ่านต่อ

“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

การพูดคุยเพื่อยกระดับของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โครงการ "รูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อยกระดับการผลิตจากการผลิตเพื่อส่งขายในปริมาณมาก ๆ ไปสู่การผลิตที่ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นไปที่คุณภาพและคุณค่าของทุเรียนที่ผ่านการใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสวนทุเรียนที่มุ่งสู่การขายออนไลน์ที่ส่งผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รสชาติของทุเรีย…

อ่านต่อ
“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”
เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบการจัดวงพูดคุย” รูปแบบที่1. สุมหัวระนาบเดียวไล่เรียงไปพร้อมกันโดยใช้เครื่องมือประกบ เช่น แผนที่/ปฏิทิน บรรยากาศสนุกสนาน ดึงคนได้ ทุกคนจะช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เห็นประเด็นไปพร้อมๆกัน ทุกคนมีความเท่าเทียมและมีส่วนร่วมในวง แต่ข้อมูลที่ได้จะมาจากหลากหลายทิศทางทำให้ต้องคุยหลายครั้ง ไม่สามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรก รูปแบบที่2. สุมหัวระนาบเดียว ลดบทบาทสรุปเป็นช่วง ๆ ผ่านโพสอิท ทุกคนในวงได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการเขียน แต่ข้อควรระวังคือเมื่อทุกคนเขียนใส่โพสอิทแล้วไม่มีโอกาสได้พูด เ…

อ่านต่อ

ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG)ของฝ่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ 1.โครงการ "รูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2.โครงการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมา…

อ่านต่อ
ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา
โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Br0jf7WFWJA “เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยอย่างมาก เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้น” โครงการ : ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม : หลังมอ  ทีมหลังมอ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเป็นย่านชุมชน มีการสัญจรไปมาทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน แต่สภาพพื้นผิวที่ใช้สัญจรมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่มีป้ายจราจรที่ชัดเจน ประกอบกับผู้ที่ส…

อ่านต่อ

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

https://www.youtube.com/watch?v=6VLisrOOWM0 "โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอมใหม่ ซึ่งหนูเรียนจบแล้ว แต่หนูก็จะกลับมาทำกิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายที่หนูวางไว้" โครงการ : ดอยจั๊กมาปั่นฟรี ทีม : ดอย ทีม ดอย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าภายในมหาวิทยาลัยมีซากรถจักรยานของนักศึกษาที่จบไปแล้วทิ้งไว้จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดขยะที่มาจากซากจักรยาน และบดบังทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย จึงรวมตัวกัน เพื่อนำจักรยานเก่าที่ถูกทิ้งไว้มาซ่อมบำรุงให้สาม…

อ่านต่อ
โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี
โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

https://www.youtube.com/watch?v=CzSz1oiFlOA "หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำให้รู้ว่าน้องผ่านการเลี้ยงดูมาแบบไหน จากการที่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น"  โครงการ :  ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร ทีม :  NEW PLANTS ทีม NEW PLANTS เป็นนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เคยจัดกิจกรรมค่ายอาสา “รปศ.ทอฝัน” กับโรงเรียนบ้านหนองโสน  และเห็นว่าโรงเรียนบ้านหนองโสนมีการปลูกพืชผักสมุนไพร และบริเวณรอบ ๆ ชุมชนก็มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมช…

อ่านต่อ

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร

https://www.youtube.com/watch?v=cJFYSC7ivpQ “พวกหนูต้องใช้รถและใช้ถนนในทุกๆวันที่ต้องเดินทางไปเรียน สิ่งที่พวกหนูทำนอกจากที่อยากจะให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ก็อยากให้เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยด้วย” โครงการ : ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร ชื่อทีม : Safety First ทีม Safety First เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีเป้าหมาย ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน รู้จักป้ายสัญลักษณ์และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งค้น…

อ่านต่อ
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร
โครงการ English for child

โครงการ English for child

https://www.youtube.com/watch?v=aL9hEPk2OAc “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมาก แต่ในความเป็นจริงเด็กและเยาวชนต่างก็ไม่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษเลย เราอยากทำให้เด็กๆมีความสุขกับภาษาอังกฤษถึงเราจะเหนื่อยแต่ก็อยากทำให้สำเร็จ” โครงการ : English for child ทีม : Commu Cool Cool ทีม Commu Cool Cool เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้าไปศึกษาบริบทพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนมะกอก และพบว่าทางโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด…

อ่านต่อ

โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

https://www.youtube.com/watch?v=OcNFBXMojRI “เรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไม่ใช่มีคุณค่าเพียงทำให้เรารู้จักชุมชน แต่มันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในชุมชน และคนในชุมชนด้วยกันเองอีกด้วย” โครงการ : ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน ทีม : Happy Smiles ทีม Happy Smiles เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตในชุมชนหมู่บ้านหนองโสนซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย โดยน้องๆเห็นว่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านหนองโสนกำลังจะเลือนหายไป เพราะค…

อ่านต่อ
โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน