ความรู้สู่สาธารณะ

‘เขายายดา’ 3 ประสานสู่ความยั่งยืน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

"ปัจจุบันเขายายดา ไม่เพียงแต่จะเอื้อให้เกิดผลผลิตทางธรรม ชาติ และการเกษตรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะเป็น "แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ" แห่งใหม่ ให้ลูกหลานระยองและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นห้องเรียนตามธรรมชาติ อันเป็นแนวทางปลูกฝังจิตสำนึกในกา…

อ่านต่อ
‘เขายายดา’ 3 ประสานสู่ความยั่งยืน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
Active Citizen

Active Citizen

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม(องค์กรสาธารณประโยชน์)เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ลำดับที่ 2345 ได้เริ่มดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่…

อ่านต่อ

เวทีประชุมของกลุ่มเพื่อนพฤหัสสัมพันธ์ ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ในเวทีพูดคุยที่ชาวบ้านและนักวิชาการต้องขยับการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของนโยบายของภาครัฐ บทบาทของพี่เลี้ยงจำเป็นต้องทำหน้าที่ "สะพานเชื่อม" ให้ความรู้ของทั้งนักวิชาการและข้อมูลของชาวบ้านสามารถขับเคลื่อนการทำงานที่มีความเข้…

อ่านต่อ
เวทีประชุมของกลุ่มเพื่อนพฤหัสสัมพันธ์ ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่