นักวิจัยโครงการน้ำฯและตัวแทนหน่วยงานพูดคุยแลกเปลี่ยนนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ 30 พฤษภาคม 2555 ศูนย์ประสานงานฯ จัดเวทีการประชุมเครือข่ายนักวิจัยชุมชน โครงการวางแผนการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และนักวิจัยชุมชนระดับตำบล กว่า 50 คน

อ่านต่อ

สัมมนาเรื่องความอยู่ดีมีสุขกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม มุมมองเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 16 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ร่วมกับศูนย์ประสานงานฯ คณะทำงาน PEI-SGA จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอทางเลือกการพัฒนาฯ (PEI) โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน

อ่านต่อ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายการเรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” 11-14 สิงหาคม  2554 มูลนิธิฯ และศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรค่ายฯ โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน” จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

บูรณาการองค์กรร่วมจัดงาน 10 ปี แพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง (RDC55M0002)

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ในการติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปพร้อมกับการพัฒนากลไกการทำงานในบทบาทพี่เลี้ยงนักวิจัยผ่านการจัดทำแผนที่ทางสังคมและการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรีกาญจนบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนสามารถจัดการตนเองได้

ยุทธศาสตร์การทำงานของศูนย์ประสานงานฯในปี 2555 มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งลักษณะของ co-funding และ co-working ผ่านหลายโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับทุกภาคส่วน ชุมชนแพรกหนามแดงได้ดำเนินงานวิจัยมาครบรอบ 10 ปี มีการต่อยอดการทำงานจากฐานงานวิจัยไปสู่การจัดสวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน การบริหารจัดการบ้านมั่นคงระหว่างชุมชน วัด และภาครัฐ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเกิดรูปธรรมในพื้นที่และขยายผลสู่สังคมวงกว้าง นับว่าเป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้ จากผลการทำงานดังกล่าวทำให้ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดงาน 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ วัดเจริญรัตนาราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นับว่าเป็นการจัดงานที่มีการบูรณาการทั้งบุคลากรและงบประมาณเข้ามาร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์การมหาชนโครงการ SGA-PEI จังหวัดสมุทรสงคราม สภาพัฒนาการเมืองเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามประชาคมคนรักแม่กลองและศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามลุกขึ้นมาจัดการตนเองเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศ เช่น การจัดการน้ำที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความเอื้ออาทรระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ลดความขัดแย้งระหว่างการทำงาน ชุมชนสามารถจัดทำและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายประภาส บุญนินดี) รศ.ศรศักดิ์ วัลลิโภดม นายเดช  พุ่มคชา อาจารย์สาธิต มณีผาย ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการเสวนาเป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นในการจัดงานนอกจากจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำงานเชิงบูรณาการแล้ว ชุมชนยังเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนช่วยกระตุ้น สร้างกำลังใจ และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามที่จะสามารถจัดการตนเองได้อย่างสอดคล้องท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน

ผู้เขียน: พวงทอง เม้งเกร็ด


 

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3

 

Site Login